Hướng dẫn sử dụng trang học tập

Nếu bạn là người mới vào trang web lần đầu, nên xem hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng trang học trực tuyến.

1. Đăng nhập

2. Sử dụng diễn đàn.

3. Chat trực tuyến với thành viên trong khóa học.

4. Làm bài trắc nghiệm và xem kết quả.

5. Xem clip hướng dẫn bài giảng.

6. Đổi password, upload avatar cá nhân, thay đổi thông tin cá nhân.

Lưu ý: Password các bạn đổi phải có những yêu cầu sau.

- 8 ký tự trở lên trong đó:

+ Ít nhất một chữ số từ 0 đến 9

+ Ít nhất một chữ cái viết hoa.

+ Ít nhất một ký tự không có trong bảng chữ cái. Ký tự đó có thể là:  dấu chấm (.), dấu (*) hoặc (!) v...v..

Một ví dụ về password hợp lệ.   2Nguyen.vanhung

Các bạn có thể xem clip sau để rõ thêm.

XEM CLIP

Last modified: Monday, 5 May 2014, 9:23 AM